Grønn Teknologi Norge selger ingen produkter, og er således ikke bundet til spesifikke leverandører. I dagens rivende teknolgiske utvikling, kommer dette kunden til gode.


Vi kan stå til tjeneste med:

- Å finne gode fornybare energiløsninger
- Prosjektledelse
- Energieffektivisering og energirådgivning
- Mulighetsstudie for potensielle løsninger
- Ladeløsninger for elbiler, private bilkollektiv-/ringer
- Livskraftige, smarte hus og boområder/bydeler
- Teknologitrender i et bærekraftig samfunn

Våre hovedkunder er borettslag, sameier, vel, boligeiere og gårdsbruk. Etter hvert øker også innslag fra næringslivet.

Er du en bedrift eller et arkitektkontor som trenger hjelp eller råd i eget prosjekt, så ta kontakt for en hyggelig prat om hva vi kan bistå med.

-------------------------------


En utdypning av punktene over:

 • Å finne gode fornybare energiløsninger
  Vi sammenstiller og integrerer flere forskjellige typer av energikilder, avhengig av kundens ønsker og hva som kan passe best for boligen/bygården. Vi bidrar også med detaljprosjektering, slik at den nye energiløsningen integreres så sømløst som mulig mot nåværende energisystem. Har boligen allerede et vannbårent system i dag, kan vi se på løsninger som bruker den gamle infrastrukturen, slik at investeringskostnadene holdes nede.

  Har du oljefyr i dag, må det gjøres et grep innen 2020, da det blir forbud mot å fyre med fossilt brennstoff (noen unntak for næringslivet, om enn så lenge). Frem til da er det også muligheter for økonomisk støtte fra ENOVA, spesielt gunstig i 2018. Etter 2020 gir ikke ENOVA noe støtte for utskiftning av oljefyren. Dette vil ikke nødvendigvis si at man trenger å bytte ut oljefyren (spesielt hvis den er av nyere modell), men kan oppgraderes til en biooljeløsning. Forøvrig vil dettee kun bli en midlertidig løsning, for noen flere år frem i tid vil ganske sikkert dette også bli forbudt pga. forurensningen. Med litt lengre prosjekthorisont, vil det lønne seg å tenke bærekraft ved en renovering.
  Til toppen

 • Prosjektledelse
  Et prosjekt kan være alt fra total- eller delrenovering av bygninger (fasader, kjeller, tak, piper, trappeløp, kjellere, elskap m.m.), til spesielle bygg- eller byggtekniske oppgraderinger (ventilasjon, balkonger, energiløsninger, fuktløsninger, ladeløsninger m.m.).

  Å engasjere en profesjonell prosjektleder lønner seg ofte på sikt, og kan spare byggherren (tiltakshaver/boligeier/styrer) for mye arbeid. Prosjektleder blir byggherrens forlengede arm, som passer på og styrer prosjektet innenfor rammen av byggherrens ønsker.

  En prosjekteleder verifiserer og kvalitetssikrer løsninger, og arbeider underveis blir fulgt opp på en profesjonell måte. Slik oppdages evt. mangler/tabber som kunne ha forkortet levetiden av prosjektet.

  Vi kan ta ansvar for et prosjekt fra start til slutt, men kunden velger selv hvor omfattende det skal være. Et prosjekt kan f.eks. omfatte:

    * et forprosjekt med undersøkelser av bygningen for evt. potensialer og løsninger, samt oppsett av et budsjett
    * skrive anbud
    * innhente tilbud fra entreprenør/leverandører
    * skrive kontrakter
    * følge opp arbeidene til entreprenør/leverandører
    * kontakt med kommunen
    * bidra til søknad om økonomiske støtte

  I tillegg holder prosjektleder orden på fremdrift og økonomi - fører både prosjektregnskap og tar hånd om fakturaer og annet.
  Til toppen

 • Energieffektivisering og energirådgivning
  På boligfronten er trenden i samfunnet at boligen skal forbruke mindre energi, gjennbruke energi og evt. produsere sin egen energi vha. egne fornybare energikilder. Annet som da også kommer inn er gjerne teknologier innen smartstyring og IoT (internet og things).

  Da benyttes gjerne en energirådgiver, som kan gå gjennom boligen og undersøke potensialer for energisparing. Det gis en rapport som inneholder en prioritert liste på energieffektiviseringstiltak.

  Ved en energieffektivisering er det gjerne mest å hente på å først undersøke og oppgradere boligkroppen, deretter se på mulighetene for gjennbruk, så vurdere selve energisystemet og til slutt hvordan dette kan styres intelligent. Erfaring viser at denne rekkefølgen gjerne blir billigst på sikt, da energisystemet kan skaleres ned og allikevel tilfredsstille energibehovet i boligen. 
  Til toppen

 • Mulighetsstudie for potensielle løsninger
  Det er ikke alltid man vet hva som kan være nyttig å gjøre eller hvilken løsning man egentlig ønsker for f.eks. et gammelt hus, en bygård, et overtatt småbruk eller et gårdsbruk.

  Når vi foretar en mulighetsstudie, "trås" tomt og evt. bygg opp sammen med eier for å se på potensialer til bygningen/gården og området rundt. Da samspiller vi i en idédugnad sammen med kunden/eieren, og ser på bl.a. 

    * byggtekniske løsninger
    * områdeløsninger
    * vann- og avløpsløsninger
    * energiløsninger
    * løsninger for automatisering
    * dyrevelferdløsninger
    * økologiske/biodynamiske løsninger
    * evt. løsninger som kan gi en meravkastning

  ...alt sett i et bærekraftig "grønt" perspektiv og med en intensjon om å finne et godt økologisk fotavtrykk i balanse med naturen.

  Mulighetsstudiet avsluttes med en mulighetsrapport som kunden kan studere i ro og mak. Denne kan være en inspirasjon til å bedre vurdere hva som ønskes, overordnede muligheter og bidra til å sette sammen en mer konkret fornyelsesplan.
  Til toppen

 • Ladeløsninger for elbiler, private bilkollektiv-/ringer
  Elektrifisering av bilparken i Norge har startet, og vi mener det er den riktige veien å gå i forbindelse med det "grønne" skiftet.

  Vi kan gi forslag til ladeløsning for boliger og eller et felles ladesystem for borettslag. I dag er det ofte utfordringer med at tilkoblingsstedet ikke kan gi nok effekt til et slikt system, og vi ser da på løsninger som f.eks. oppgradering av elkursen/elsystemet eller finner en smart ladeløsning hvor man slipper en dyr kapasitets oppgradering av strømnettet.

  Hvis det tenkes smartstyring mot et eget energisystem i boligen, kan vi også se på om elbilen kan brukes som en strømlagringsressurs (batteri) for boligen. Vi kan evt. også se på bilpool-løsninger, hvor f.eks. borettslaget står for løsningen og brukerne betaler for bruk.
  Til toppen

 • Livskraftige, smarte hus og boområder/bydeler
  Vi er svært opptatt av det som går under begrepet smart, økologisk "aktivhus", også hvis tenkt som en evt. off-grid løsning.

  Det er da gjerne snakk om et hus som er energigjerrig, produserer sin egen energi, resirkulerer avfall (vann- og avløp, søppel), "naturlig" pustende, utnytter dagslyset i rom f.eks. med innebygde drivhusegenskaper, selvdyrking med permakulturprinsippet, selvstyrende m.m.

  Er dette et konsept som du vurderer, så nøl ikke med å ta kontakt, enten ved at du trenger en rådgiver eller at vi kan gå sammen om å skape mer på dette konseptet.
  Til toppen

 • Teknologitrender i et bærekraftig samfunn
  Firmaet holder seg løpende oppdatert på hva som skjer i samfunnet når det gjelder teknologiske nyvinninger.

  Det skjer en meget rask utvikling innen kunstig intelligens, nano-, kvante-, bio-, gen- og psykotronisk teknologi, for å nevne de raskest voksende kategorier. Generelt er det slik at det som presenteres for offentligheten ligger et godt stykke bak i avansement i forhold til det som forskes på eller allerede prøves ut.

  Vi merker en trend hvor vår etikk og moral dessverre ikke alltid klarer å følger like raskt med i den utviklingen, så vi som samfunn må derfor ha et våkent øye med den utviklingen.

  Bærekraft i en smartby-konstellasjon er og noe vi jobber med. Hva er en smart-by? Hvor mye kontroll trenger byen uten at det går på bekostning av innbyggernes bevegelsesfrihet? Hvor kommer livskvaliteten inn? Hvordan kan en smart-by designes som bærekraftig og i balanse med naturen? Hvordan bør transportformene utformes?  Mange spørsmål og mange svar. Det å enes om noen overordnede prinsipper og standarder bør være et første ukast....  Ett viktig fokus er hvordan vi kan opprettholde balanselinjen som gjør at vi mennesker fortsetter å ha den nødvendige kontrollen med hvordan en smartby tenker og responderer på ulike utfordringer.

  Trenger du innspill, en sparringspartner, samarbeidspartner, utarbeide konsept eller trenger råd om temaene, så ta kontakt for en hyggelig prat.
  Til toppen


Oppgradering eller nytt energisystem basert på fornybare energikilder:

  • solstrøm          
  • solvarme          
  • bergvarme       
  • jordvarme        
  • luftvarme         
  • sjøvarme          
  • vindkraft          
  • vedovn m/vannkappe
  • varme-strøm   
  • pellets              
  • varmepumper  

Gjennom et oppdrag blir du del av et godt samarbeid med unik oppfølging!